mataki_payoff_2

Konstruksjonsregler

En takflate skal ikke bare være tett. Vannet skal også ledes ned uten at det skader bygget eller omgivelsene. Skrå tak har som regel utvendig nedløp og takrenne. Skrå tak skal i prinsippet være konstruert slik at temperaturen på takflaten vinterstid ikke blir høyere enn temperaturen i renne og nedløp.
Dersom det er snø på taket og temperaturen på takflaten stiger til over 0°C, mens temperaturen i renne og nedløp er under 0°C, vil snøen på taket smelte og deretter fryse til is i renne og nedløp. Renne og nedløp vil stå i fare for sprenges i stykker av isen, og det vil kunne dannes store istapper og issvuller. Istapper som faller ned på beferdede områder gir risiko for personskade, liv og helse, og issvuller vil kunne demme opp vann og gi lekkasjer. Skrå tak med fall til utvendig renne skal derfor ha lufting under ytterste tekning.
Takflaten på et varmt kompakt tak vil vinterstid ha høyere temperatur enn omgivelsene (selv om det er godt isolert). Derfor skal varme kompakte tak ha sluk inne på takflaten, og innvendige nedløp. Varm luft i nedløpet vil sørge for at snø først smelter rundt sluket. Smeltet snø og regnvann vil derfor renne kontrollert og riktig ned.

Tak skal ha fall! Byggeforskriftene krever at tak skal ha fall slik at regn og smeltevann renner av. En taktekning med et MATAKI® takbelegg riktig utført, tåler stående vann. Men forskriftene skal jo likevel følges. Et fall på 1:40 vil normalt tilfredsstille kravet i forskriftene, men fallet kan være mindre dersom det er tatt hensyn til nedbøyning og at det ikke er konstruksjonsmessige ujevnheter i underkonstruksjonen.  Antall sluk er avhengig av nedbørsmengde og størrelsen på sluk og nedløp. Et sluk med et nedløpsrør med diameter 10cm kan i prinsippet vanligvis avvanne en takflate på 600m2. Men for å få til god og sikker avrenning er det behov for flere sluk enn det nedløpet i prinsippet kan avta. En regel er at avstand mellom sluk i en rekke ikke bør være over 15m. Avstanden mellom rekkene kan være større, men en dråpe bør helst ikke behøve å renne mer enn 30m.
Alle tak bør ha minst 2 nedløp for vann. På ett lite flatt tak kan det ett sluk og ett overløp (rør gjennom parapet).

Varme kompakte tak skal ikke inneholde trematerialer. Unntak kan gjøres under spesielle forutsetninger. Se Sintef Byggforsk Byggdetaljblad.
En taktekking på et flatt tak fungerer i prinsippet som et stort badekar, eller et trau, med utløp i bunn (uten propp). Vann som kommer ned fra vertikale flater, vegger og gjennomføringer, skal føres inn i dette «trauet». Det betyr for eksempel at en taktekking må føres inn under vindsperren på en tilstøtende vegg. Taktekkingens vertikale oppkant mot en vegg bør være minst 15cm. Beslag benyttes for å føre vann fra vertikal flate, for eksempel på en pipestokk, inn på tekningen.   
 

Ett eller 2 lag

Gammeldags takpapp på flate tak ble lagt i flere lag og klebet sammen med varm asfalt. Det var nødvendig av hensyn til takpappens egenskaper. Takpapp kan rives med hendene og tøyelighet uten skade er på ca. 1 %. MATAKI® Membraner og Takbelegg har strekkstyrker på ca. 1,5 tonn pr m bane og en tøyelighet uten skade på minst 30 %. Ferdig lagt dannes et sammenhengende jevnsterkt tett sjikt. Skjøter og omlegg er like sterke og elastiske som selve banene. Med MATAKI® Membraner og Takbelegg er det derfor sjeldent nødvendig med to lag – MATAKI® DuoTech.

På nybygg med lang byggetid og bygningskropper i forskjellig høyde kan det være riktig å legge to lag. Fordelen med to lag er at det første laget kan legges tidlig i en byggeperiode og det andre på slutten. Det første laget av DuoTech Base gir tett tak, slik at arbeidene inne kan påbegynnes, og videre arbeid med byggene fortsette. Det første laget legges som en ett lags mekanisk festet taktekking, med sveiste omlegg og overganger, til full tetting. Takflatene i slike byggeprosjekter, vil i byggeperioden, ofte bli benyttet både som lagerplass og som plattform for videre bygging. Det gir store belastninger på taktekkingen. Når det andre laget av DuoTech Top legges på slutten av byggeperioden, unngår det slitasje fra byggetidens ofte tøffe påkjenninger. DuoTech Top skal helsveises til det første laget. Skader i underlaget dekkes og den nye overflaten blir jevn og fin.

I en to lags taktekking skal alltid første og andre lag sveises sammen til ett lag. Fordi taktekning på ett flatt tak med innvendig nedløp fungerer annerledes enn et tak med fall. På skrå tak med utvendig takrenne, og med tekning av takstein eller plater, og undertak, vil vann som kommer gjennom den ytterste tekningen renne på undertaket, ned og ut. Slik skal det være. Men på et flatt tak vil vann som kommer igjennom den ytterste tekningen ikke få utløp. Det øverste laget har sveiset tett overgang mot sluket. Dersom lagene ikke er helsveiset sammen vil vannet bli stående mellom lagene og fryse til is om vinteren. Det vil skade tekningen å gi redusert levetid. En to lags tekning der lagene ikke er helsveiset sammen, er helt avhengig av at det ytterste laget er tett, og derfor på mange måter dårligere enn en ett lags tekning.