mataki_payoff_2

Trafikerte tak

Betongdekker som utsettes for vann må tettes for å hindre vanngjennomtrengning, og for at armeringen ikke skal ruste på grunn av fuktighet i betongen.
Det gjelder for eksempel: Broer og kulverter ved veibygging, isolerte og uisolerte parkeringsdekker. Til tetting kan benyttes MATAKI® Trema TM.5 og MATAKI® Trema TM.3, membraner av SBS polymèrmodifisert bitumen og sterke stammer av polyesterfiber. 

Membraner som legges direkte på betongdekke kan enten legges løst eller helsveises fast som en såkalt kontaktmembran. I noen tilfelle, for eksempel der det skal legges veiasfalt med maskin direkte på membranen, må membranen være helsveiset til betongen.
Men kontaktmembraner utsettes for større påkjenninger enn løstliggende membraner. En løstliggende membran slipper å oppta bevegelser i underlaget. En kontaktmembran blir utsatt for utmatningspåkjenninger fra blant annet temperatur- og nedbøyningsbevegelser i underlaget, og må være tykkere og ha bedre egenskaper (dyrere) enn en løstliggende membran. I tillegg har vi erfaring fra «gamle dager» med at det under takpapp som ble klebet fast, ofte dannet seg luftlommer som utvidet seg og utviklet blærer i tekningen.  Det har i mange år vært god lærdom at takbelegg og membraner bør ha glidesikt på undersiden, slik at luft kan fordeles fritt på undersiden, og slik at bevegelser i undertaket kan foregå uten at tekningen belastes. Likevel kan det som nevnt i noen konstruksjoner være nødvendig med en helklebet membran, men den bør ellers unngås. I denne sammenheng skal det også nevnes at en kontaktmembran har den fordelen, at dersom det blir en lekkasje i membranen, vil lekkasjepunktet være enkelt å lokalisere.
  • MATAKI® Trema TM.5 er 5,2mm tykk og beregnet som helsveiset kontaktmembran.
  • MATAKI® Trema TM.3 er 4,2mm tykk og beregnet løstliggende. 
 For broer og uisolerte parkeringsdekker med veiasfalt, skal membranen helsveises fast til underliggende betongdekke. For bruer settes store krav til vedheft mellom membran og betong. Sementhud og løse partier i dekket må da fjernes, og overflaten må støvbindes med en MATAKI® Primer. Vedheften til underlaget må være innenfor angitte krav og den må testes på stedet for dette. Kravet til vedheft er ikke like stort for et parkeringsdekke, men også her må det være jevn og god vedheft. Veiasfalt med maskin kan legges ut direkte på en riktig lagt kontaktmembran.
 
En vanlig oppbygging av et isolert tak med takparkering er, nedenfra og oppover: Bærende dekke, dampsperre av 0,2mm plastfolie, isolasjon, membran Trema TM.3 glide- beskyttelsessjikt (0,2mm plastfolie), påstøp av betong. For å få taket fort tett i en byggeprosess, kan dampsperren av plast erstattes med MATAKI® DuoTech Base.
Membraner og takbelegg av polymèrmodifisert bitumen er veldig damptette og kan også benyttes i konstruksjoner hvor det settes store krav til dampsperrens funksjon. MATAKI® DuoTech Base kan også med fordel benyttes under knasteplater i torvtak.
Til 2 lags membraner kan benyttes 2 lag av DuoTech Base. Lagene skal helsveises sammen og kan enten helsveises til underlaget eller legges løst. Kombinasjonsløsninger med Trema TM og DuoTech Base er også mulig.
 

Kulverter

Til tetting av kulverter for veier kan med fordel benyttes en løstliggende membran av type Trema TM.3. Av monteringsmessige hensyn kan den punktsveises til underlaget slik at den ligger plant uten å forskyve seg. Asfaltbaserte membraner er ikke rotbestandige. Der det er vegetasjon i overbygningen må membranen beskyttes med en rotsperre av plastfolie, knasteplater av plast eller med et betonglag. Type rotsperre bestemmes av type og størrelse på røtter og vegetasjon.
 

Grønne tak

Grønne tak, eller tak med vegetasjon, kan bygges på flere måter. Som øverste lag kan benyttes vanlig jord for gress og alle typer planter. Alternativt kan øverste lag bestå av et såkalt Sedumtak. Sedumtak består vekster som vokser i porøs lavastein eller lignende. Membraner i jordoverdekte tak må være sikret mot gjennomgroing av røtter. Membraner i sedumtak behøver ikke rotsikres. Et sedumtak kan bygges på vanlig måte med bærende dekke, dampsperre, isolasjon og med mekanisk festes tekning av for eksempel Unotech Nordic eller FR. Sedumtaket kan legges direkte på Unotech taktekningen. Sedumtaket må sikres mot avblåsing. Et tak med jordoverdekning kan bygges opp med bærende dekke, dampsperre, isolasjon og en løstliggende membran av for eksempel Trema TM.3 (alternativt kan benyttes en to lags membran av 2 lag DuoTech Base). På membranen legges så en rotsperre av ett eller to lag plastfolie og eventuelt en betongpåstøp, dersom vegetasjonen etter hvert vil bestå av store vekster og trær. Neste lag bør så være et drenslag av grov sand eller grus, alternativt spesielle plast knasteplater egnet til formålet, før et separasjonssjikt av fiberduk og tilslutt jord.