mataki_payoff_2

Retningslinjer Halotex Systemagaranti

Nordic Waterproofing AS («Selskapet») gir på vilkår tatt inn under følgende garanti («Garanti») for Mataki produktene Halotex RS10 undertak, Halotex W25 vindsperre, Halotex Xtreme vindsperre, Halotex Master Tape, Halotex Window Tape, («Produkt» eller «Produktet») dersom dette er kjøpt etter [07.05.2019].
Halotex%20sprengtegning%20v2
Vilkår
 1. Selskapet garanterer at Produktet er uten fabrikasjonsfeil som påvirker Produktets funksjon i tretti (30) år fra den dagen Produktet er levert fra Selskapet.
 2. Garantien gis til eier av eiendommen der produktet er montert, og følger eiendommen ved eventuell overdragelse.
 3. Garantien gjelder ikke dersom Produktet er montert/brukt i strid med Selskapets til enhver tid gjeldende monteringsanvisning på tidspunktet for montering.
 4. Garantien gjelder kun ved fabrikasjonsjonsfeil og Garantien gjelder ikke ved:
  1. feil montering eller installasjon, jf punkt 3
  2. feil prosjektering, transportering eller lagring
  3. manglende vedlikehold
  4. feilaktig eller unormal bruk
  5. bruk til annet formål eller sammen med andre produkter som Produktet ikke er ment brukt sammen med
  6. endring av, eller skade på Produktet som ikke skyldes fabrikasjonsfeil
  7. ulykke, naturkatastrofe eller andre hendelser utenfor selskapets kontroll
  8. eksponering for unormale værforhold
  9. forandringer eller bevegelser i bygg eller anlegg som Produktet er installert i
  10. kjemiske eller tekniske årsaker som var ukjente på det tidspunktet som Produktet ble levert av Selskapet
  11. montering/bruk av Produktet på eiendom utenfor Norge
 5. Garantien gjelder kun dersom eiendomsinnehaveren skriftlig har reklamert til Selskapet innen tretti (30) dager fra feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Ved reklamasjon skal det legges ved kopi av garantibeviset og faktura på kjøp av Produktet, utstedt av den entreprenøren som har utført arbeidet som involverte Produktet. Selskapet har også rett til å kreve utlevert prøver av Produktet.
 6. Selskapets samlede Garanti mot samtlige eiendomsinnehavere/garanti innehavere med hensyn til Produktet er begrenset til et maksimalt beløp på NOK 3 000 000 per kalenderår målt ut fra tidspunktet for når krav framsettes.
 7. I de tilfeller hvor Garantien gjelder, i henhold til vilkårene ovenfor, forplikter Selskapet seg ved brudd på Garantien til å levere feilfrie produkter av likeverdig kvalitet (omlevering). Selskapet er ikke ansvarlig for montering.
 8. Selskapets forpliktelse etter Garantien utgjør Selskapets fullstendige ansvar for fabrikasjonsfeil. Dette innebærer for eksempel at direkte eller indirekte tap som skyldes følgeskader som har oppstått på eiendommen ikke dekkes. Garantien begrenser ikke de rettigheter kunden har etter gjeldende lovgivning.
 9. Levering av nytt produkt etter Garantien forlenger ikke Garantiens varighet.