mataki_payoff_2

BÆREKRAFT

TAK SOM BIDRAR


PB_50966081

NOXOUT

NOx-partikler, nitrogenoksider, som forurenser luften og er skadelige for miljøet, reduseres takket være NOXOUT-tetningslaget. Dens skiferoverflate er belagt med titandioksid som bryter ned NOx-partiklene til nitrat. Nitratet kan deretter tas opp av planter som et næringsstofftilskudd.

VI BESKYTTER OG BEVARER VÅRE FELLES LIVSMILJØER

Nordic Waterproofings forretningsidé er basert på bærekraftighet. Dette betyr å gjøre det mulig for kundene å beskytte, bevare og bidra til bygningers og infrastrukturers varighet. Konsernet bidrar også med miljø- og klimabesparende produkter for bedre energiprestasjon, CO2-nøytrale alternativer og grønn infrastruktur som bidrar til økt biodiversitet.

MILJØTILLATELSER OG SERTIFISERINGER
Nordic Waterproofings produksjonsvirksomheter er gjenstand for anmeldelses- eller tillatelsesplikt i henhold til respektive lands miljø- og tillatelsesregler.

Konsernets produksjon i Värnamo kommune har, sammen med Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB, fått tillatelse fra miljøprøvningsdelegasjonen.

For virksomheten i Höganäs har en frivillig tillatelse i henhold til miljøloven blitt innvilget av Länsstyrelsen for produksjon av bitumenbaserte tetningslag.

Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

I Danmark har Nordic Waterproofing fått to miljøtillatelser for produksjonsvirksomheten i Vejen; den ene tillatelsen er fra 1989 og den andre tillatelsen er fra 2006.

I Finland har en miljøtillatelse blitt innvilget for produksjonsvirksomheten i Lohja. Det finske miljøtillatelsen er gyldig inntil videre.

Virksomheten i Finland og Sverige er sertifisert i henhold til ISO 14001. I tillegg jobber selskapet aktivt med å redusere avfall og energiforbruk gjennom effektivisert produksjon på produksjonsenhetene, samt økt gjenbruk av materialer og energi fra produksjonsavfall som ikke kan reduseres eller unngås.
natur

BÆREKRAFTSMÅL


Konsernfelles bærekraftsmål ble vedtatt i løpet av 2021, som utgjør grunnlaget for videre utvikling. Sammenlignbarheten med tidligere år kan derfor variere. En annen faktor som gjør det vanskelig å sammenligne med tidligere år, er innlemmelsen av oppkjøpte selskaper.
-19% 
redusert CO2-utslipp i 2022
Skjermbilde%202023-03-30%20kl_%2015_33_45
MÅL: HELT CO2-NØYTRALE INNEN 2050
Nordic Waterproofing har satt delmål for år 2025, der CO2-utslippene skal reduseres med 50 prosent innenfor scope 1 og 2. For scope 3 er delmålet en reduksjon på 25 prosent innen 2025 og en reduksjon på 50 prosent innen 2030. Målet er å være helt CO2-nøytrale innenfor scope 1 og 2 innen 2030 og helt CO2-nøytrale innenfor scope 1-3 innen 2050. 
1
56% 
av avfallet gjenvunnet
Skjermbilde%202023-03-30%20kl_%2015_33_45
MÅL: ALT AVFALL SKAL GJENVINNES INNEN 2030
Nordic Waterproofing har som mål å gjenvinne all egenprodusert avfall for å holde 100 prosent av produktets CO2 i kretsløpet. Ingen avfall skal gå til deponi innen 2025. Avfallet vil bli omgjort til en ressurs ved å finne gjenvinningsmetoder for å holde CO2 i produktet (for eksempel veibygging og -fylling, lydisolasjon).
2
ØKT
ANDEL 
av produktene skal ha miljødeklarasjon / EPD
Skjermbilde%202023-03-30%20kl_%2015_33_45
MÅL: 85% AV PRODUKTENE SKAL HA MILJØDEKLARASJONER / EPD
Dokumenterte livsløpsanalyser øker i betydning for kundene. Antallet produkter med dokumentasjon av EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøsertifiseringssystemer som DGNB eller BREEAM skal økes jevnlig. Målet er at miljødeklarasjoner/EPD skal omfatte 85 prosent av produktutvalget.
3
Skjermbilde%202023-03-30%20kl_%2015_35_47

STRATEGISKE PRIORITERINGER


Følgende områder ligger innenfor rammen av selskapets satt bærekraftsmål:

• Redusere CO2-utslipp
• Redusere energiforbruket
• Fortsette produktutvikling for lavere klimapåvirkning og forbedrede produktytelser
• Redusere materialforbruk/øke gjenbruk
• Redusere avfall
• Redusere ulykker

Planlagt vesentlighetsanalyse
I løpet av 2023 vil en oppdatert vesentlighetsanalyse bli gjennomført og analysert for å skape riktige bærekraftsprioriteringer gjennom bærekraftskomiteen og den årlige strategiprosessen. Analyse av risiko, muligheter og utfordringer konsernet står overfor vil bli gjort i samsvar med den kommende direktivet om bærekraftsrapportering for bedrifter (CSRD). Vår vesentlighetsanalyse vil bli basert på trendanalyser og innsikt fra interne og eksterne interessenter.

Interessentene inkluderer sluttbrukere, kunder, ansatte, investorer, lokalsamfunn, offentlige beslutningstakere, partnere og leverandører.

UNDERSKREVET FN'S GLOBAL COMPACT OG BIDRAR TIL FLERE AV FN'S BÆREKRAFTSMÅL
Konsernet signerte FN's Global Compact i 2012. FN's mål i Agenda 2030 er tydelige og utgjør et nyttig rammeverk for å møte de globale utfordringene og har stor innvirkning på samfunnet. Samtidig er målene en driver for innovasjon og forretningsmuligheter innen bærekraft. Private og offentlige organisasjoner har en viktig rolle å spille.

Næringslivet forventes å bidra med ansvarlige virksomheter, med gjennomsiktig rapportering av sine egne mål og oppnådde resultater, men fremfor alt utvikle og tilby produkter og tjenester som bidrar til bærekraftig utvikling.

Nordic Waterproofing støtter og bidrar til flere av FN's bærekraftsmål. Konsernet har valgt å spesielt prioritere fem av disse målene. Virksomheten anses å ha størst mulighet til å bidra til følgende relevante delmål:
Skjermbilde%202023-03-31%20kl_%2013_14_13

MILJØPÅVIRKNING OG BIDRAG


Klimapåvirkning
Konsernets egen klimapåvirkning skjer hovedsakelig i produksjonsprosessene og transportene.
Nordic Waterproofing bruker for andre år Greenhouse Gas Protocol (GHGP) som metode for å beregne klimapåvirkende utslipp. Beregningene skjer ved hjelp av en utviklet programvare for vitenskapsbasert rapportering av karbondioksidutslipp for scope 1, 2 og 3 oppstrøms basert på alle transaksjonene i konsernet, der det også er tatt hensyn til inflasjonstakten. Scope 3 nedstrøms vil bli omfattet i de kommende årene. For øyeblikket fokuserer vi på samarbeid med leverandørene våre for å få riktig data angående deres utslipp. I løpet av 2022 har tallene for 2021 blitt gjennomgått for å sikre sammenlignbarheten.

Bidrag som reduserer klimapåvirkning
En stor del av Nordic Waterproofings produkter og tjenester har som formål å beskytte og bevare bygningers og infrastrukturers holdbarhet. Konsernet tilbyr også produkter som har lavere CO2-belastning og bidrar til bedre energiprestasjoner. Utvidede installasjonstjenester innen solcelleproduksjon bidrar til fossilfri kraftproduksjon. Grønn infrastruktur bidrar til karbonbinding og biologisk mangfold.
SCOPE 1
CO2-utslippene vil reduseres med 20 % da også den finske virksomheten har gått over fra naturgass til sertifisert biogass, og fra 2023 vil all produksjon av takmembraner foregå med biogass. De danske og svenske virksomhetene har erstattet nesten alle selskapets biler, lastebiler og gaffeltrucker med elektriske alternativer, og Finland vil bytte til utslippsfrie biler.
 
FORDELING CO2-UTSLIPP
1
SCOPE 2
CO2-utslippene har blitt redusert med 13 % da også den finske virksomheten og SealEco har gått over til grønn strøm fra vind- og vannkraft. Nå bruker 81 % av alle konsernets anlegg fornybar energi. Installeringen av solcellepaneler begynte på den finske fabrikken i 2022, som produserte 11 MWh. Installasjonen vil være ferdigstilt i 2023. Totalt produserte konsernet 129 MWh med fornybar energi i 2022. 58 ladestasjoner for biler er installert på fabrikkene og de største kontorene.
FORDELING CO2-UTSLIPP, PER FORRETININGSOMRÅDE
2
SCOPE 3
FORDELING CO2-UTSLIPP

• Innkjøpte varer og tjenester 83%
• ​Investeringer 1%
• ​Drivstoff- og energirelatert virksomhet 1%
• ​Avfall fra virksomheten 1%
• ​Oppstrømstransport og distribusjon 13%
• ​Forretningsreiser 0%
• ​Ansattes pendling 1%
FORDELING CO2-UTSLIPP
3-1
Kun kategoriene i oppstrøm rapporteres for 2022, mens kategoriene i nedstrøm vil omfattes i 2023.

Oppdelingen av utslippene i scope 3 viser at størsteparten av CO2-utslippene kommer fra råvarer. Nordic Waterproofing har forpliktet seg til å forbedre og redusere disse utslippene gjennom et sterkt engasjement med leverandørene og samarbeid om innovasjon, logistikkoptimalisering, metoder, energibruk, planer for reduksjon av CO2 og forbedring av kvaliteten på informasjonen som vi får fra leverandørene, f.eks. EPD-er, LCA-er og lignende beregninger.

Når det gjelder oppstrøm transport, har Nordic Waterproofing dialog med partnerne sine for å forbedre fraktvolumene til og fra byggeplasser og vurdere å bytte til biodiesel eller elektrifisering. Siden prisen på biodiesel er utfordrende, forventer Nordic Waterproofing ikke noen stor endring i 2023.

Energiforbruk


Energiforbruket i scope 1 i 2022 ble redusert med 6 prosent sammenlignet med året før. Nettoomsetningen økte imidlertid med 18 prosent i samme periode. Reduksjonen i energiforbruk skyldes at Taasinge Elementer A/S stengte en fabrikk i Danmark, og at alle fabrikkene har redusert forbruket ved å fornye og isolere rør, blandere og tanker, som også bidrar til en mer stabil produksjonstemperatur.Ute-temperaturen har også stor innvirkning på energiforbruket for å kjøle ned produktene før de pakkes.

81% av energiforbruket var fra fornybar energi i konsernets energimiks i 2022, opp fra 59% i 2021. Totalt ble det produsert 129 MWh fornybar energi i konsernet. Ytterligere produksjon av fornybar energi vil bli installert i konsernet i 2023. Rapportering skjer fra produksjonsenheter og kontorer på alle forretningsenheter.

Grønn strøm og biogass
Da energimiksen varierer mellom landene, tas det nasjonale initiativer for å introdusere mer fornybar energi. Totalt økte andelen fornybar energi fra 59% til 81% i 2022.

Det arbeides med utvikling av takmembran uten gassbrenner, noe som både reduserer CO2-utslipp og brannrisiko.

-1 000 tonn CO2e i Finland
Finland gikk over til grønn strøm og biogass på sin største produksjonsanlegg i 2022, noe som resulterte i en reduksjon på omtrent 1 000 tonn CO2 sammenlignet med 2021. Montering av solcellepaneler (11 MWh) startet på det finske fabrikkanlegget i 2022 og vil bli fullført i 2023. Planlegging pågår for solcelleinstallasjoner på konsernets øvrige fabrikkbygninger.

Energieffektive og klimabesparende bidrag til kundene
En stor del av Nordic Waterproofings produkter og tjenester bidrar også til tettere og/eller bedre isolerte bygninger, noe som reduserer energibehovet for innendørs klima og/eller reduserer klimabelastningen.
Skjermbilde%202023-03-31%20kl_%2013_39_25
bygg

INNSATSVARER


De viktigste innsatsvarene i Nordic Waterproofings produksjon er bitumen, polymerer (gummiforbindelser og plast), miljøsertifisert trevirke og planter.

Nordic Waterproofings største leverandører har blitt bedt om å gi produktspesifikke miljødeklarasjoner (EPD), LCA-beregninger og informasjon om energiforsyning for sin produksjon, men få av dem har hatt kapasitet til å gjøre dette så langt. Dette arbeidet vil bli utvidet i 2023. Målet for 2023 er å fokusere på de 50 leverandørene som står for de fleste av Scope 3-utslippene. Samarbeidet vil fokusere på å forbedre bærekraftsarbeidet på deres anlegg og forbedre informasjonen om EPD.

Bitumen - en restprodukt ...
Bitumen er en restprodukt som oppstår ved industriell raffinering av råolje til forskjellige fossile brensler. Produksjon av bitumen krever derfor mindre energi. Varme er imidlertid nødvendig under videreforedling av bitumen til vanntette produkter. Nordic Waterproofing har derfor gått over til biogass ved alle tre produksjonsanleggene for bitumenbaserte produkter. Bitumen brukes hovedsakelig til asfalt for veier, og i mindre grad til tak og andre formål (se diagram).

... med en lang levetid ...
Dagens bitumenbaserte tetningsmaterialer, blandet med elastomerer for økt fleksibilitet, har en levetid på opptil 50 år, avhengig av bygningskonstruksjon og installasjon. Ved renovering av tetningsmaterialer legges vanligvis et nytt lag over det gamle.

… og som ikke skader mennesker og miljøet
Siden bitumen er et hydrokarbon som ikke er beregnet for forbrenning, men for bruk i byggematerialer, frigjøres ingen drivhusgasser. De gjenværende komponentene i et bitumenbasert tetningsmateriale (fyllstoffer, polymerer, skifer, sand osv.) er enten inerte (ikke tilbøyelige til å danne kjemiske forbindelser) eller har lav tendens til kjemiske reaksjoner. Dette betyr at de utgjør minimal risiko for mennesker og miljøet i hele sin livssyklus, forutsatt at de ikke brennes. Produktutviklingen er blant annet rettet mot å redusere tykkelsen på takpapp (og dermed mengden bitumen) med opprettholdt funksjon gjennom bedre blandingsoppskrifter. For å redusere bruken av polyester i det bærende duken, består duken i stor grad av resirkulert polyester fra PET-flasker. I 2022 ble det brukt 174 000 PET-flasker.

To metoder for å redusere CO2-innholdet i bitumen
Tallolje (biprodukt ved fremstilling av cellulose) – Nordic Waterproofings finske merkevare
Kerabit har utviklet Kerabit Nature. Den fossile bitumen er delvis erstattet av bitumen ekstrahert fra tallolje, CTO. Det positive CO2-opptaket gjennom talloljeråvaren gjør Kerabit Nature CO2-nøytral (bitumen har allerede lave 0,2 kg CO2 ekvivalenter/ kg) Kerabit Nature finnes for både over- og undersjikt.

Lignin – Et forskningsprosjekt i Sverige sammen med RISE rettet mot å delvis erstatte bitumen med treavfallsproduktet lignin. Prosjektet startet sommeren 2022 og vil vare i 2,5 år.

Økende andel trebaserte CO2-bindende produkter
Nordic Waterproofings produktportefølje er utvidet med trebaserte byggevarer som prefabrikkerte elementer og bærende strukturer. Tresortene er FSC- og PEFC-sertifisert (Programme for the Endorsement of Forest).

Vegetasjon bidrar til biologisk mangfold
Dyrking av vegetasjon for grønn infrastruktur skjer i egen regi. Dyrking skjer med tilskudd av kunstgjødsel, men også med tilskudd av egenprodusert biokull som utgjør et karbonlager.

Vannforbruk generelt lavt
Produksjon av byggematerialer som takmembraner, EPDM-gummiduker og prefabrikkerte elementer har generelt lavt vannforbruk. Vann i lukkede systemer brukes for å kjøle takbeleggslagene i slutten av produksjonslinjen slik at de kan rulles sammen.

Ved dyrking av vegetasjon for grønn infrastruktur brukes vann til vanning.

Vannforbruket i 2022 for Products & Solutions var 161 925 m3, hvorav dyrkingene sto for
9 577m3.

Installation Services sto for 1 729 m3.

Emballasje
Størstedelen av konsernets produkter pakkes i plastfilm. Tiltak gjennomføres for å redusere plastbruken. For eksempel spares mange tonn plast og avfall når de fleste av takmembranrullene tapes sammen i stedet for å pakkes i plast. Imidlertid bør de oppbevares under tak før installasjon. Andre tiltak er å redusere tykkelsen, men også ved å øke innholdet av resirkulert materiale og optimalisere resirkulerbarheten av plastemballasjen ved å unngå farge og blekk på plasten.

REDUSERE AVFALL
Konsernet fokuserer også på å oppnå fullstendig gjenvinning av alt restmateriale og avfall for å redusere materialforbruket og beholde CO2 i bundet form.

Vi gjenvant 62% av vårt produksjonsavfall i løpet av 2022, og vi fortsetter vår forskning for å minimere avfallet. Gjenvinningsforsøk pågår for å undersøke hvordan fabrikkavfall kan gjenbrukes for å skape merverdi i våre egne fabrikker eller i andre bransjer for å hjelpe oss og våre kunder med å unngå avfall til forbrenning eller deponering.

Vi anbefaler våre kunder å samle inn og returnere avkapp fra byggeplasser til gjenvinningsstasjoner som tar avfallet videre for gjenvinning i for eksempel ny asfalt.

Virksomheten i Danmark gjenvant 90 % av produksjonsavfallet og sendte ikke noe avfall til deponi.
 
Skjermbilde%202023-03-30%20kl_%2015_48_10

Gjenvinning utfordrende


Utfordringen ligger hovedsakelig hos de fossilbaserte materialene som bitumenbaserte produkter og EPDM-gummi. Takpapp blir vanligvis liggende på taket ved renovering med nytt lag. EPDM-gummi kan kun gjenbrukes som fyllmateriale siden det er vulkanisert og kan ikke smeltes ned. Det finnes ingen etablert metode for øyeblikket, derfor utvikles og evalueres ulike gjenvinningsmetoder.

EPD – FERDIGE PRODUKTER MILJØDEKLARERT
EPD, Environmental Product Declaration, er en miljødeklarasjon for et byggprodukt som beskriver dets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. Disse inndataene brukes når en livssyklusanalyse (LCA) utføres for bygninger.

Når man utarbeider en EPD, tar man utgangspunkt i et antall produktspecifikke kriterier for livssyklusanalysen, LCA, av produktet. Disse kriteriene inneholder detaljerte retningslinjer om avgrensning, metodevalg, dataunderlag med mer for en valgt produktgruppe, for eksempel takpapp eller EPDM-duker. De produktspecifikke reglene kalles cPCR, core product category rules, hvis krav er utarbeidet i samråd med bransjeorganisasjonene.

For å sikre kvaliteten på EPD, skal den være tredjepartsvurdert og basert på en livssyklusanalyse som er utarbeidet i henhold til en PCR. Denne typen er transparent og verifiserbar fordi en EPD utføres i henhold til en fastsatt standard for en viss bransje og produktkategori. Denne standarden er beskrevet i ISO 14025 og EN15804.
hender

LIGNIN FOR ERSTATNING AV BITUMEN I TAKPAPP


Nordic Waterproofing driver et forskningsprosjekt om lignin sammen med det uavhengige svenske statlige forskningsinstituttet RISE, som finansieres av innovasjonsmyndigheten Vinnova.

Lignin er dermed et fossilfritt organisk materiale som binder karbon og har lav påvirkning på miljø og klima. Prosjektet undersøker hvilke egenskaper hos sulfatlignin som kan bidra til egenskapene i en takpapp-produkt og hvordan dette skal optimaliseres for å maksimere erstatningsnivået samt skalere opp testene til en realistisk produksjonsskala. Målet er å kunne erstatte opptil 20 prosent av bitumen med den
underutnyttede trebiprodukten lignin (utgjør cellevegger i tre) som oppstår ved mekanisk papirmasseproduksjon.

Utviklingsprosjektet startet i juli 2022 og varer i 2,5 år.